EN

HSEQ

در تمام فعالیت ها و پروژه های آرمان صنعت نفت، ما مسئول مسائلی هم چون بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت هستیم. "اول ایمنی" و " هیچ آسیبی به افراد و هیچ صدمه ای به تجهیزات" بسیار فراتر از شعارهای شرکت آرمان صنعت نفت هستند و در واقع این شعارها بیانگر باور ما هستند. بسیار افتخار می کنیم که فرهنگ "بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت (HSEQ) در شرکت آرمان صنعت نفت به حد کمال و اعلاء رسیده است و امروزه در کلیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران به خوبی شناخته شده است.
به منظور بهبود و پیشبرد اهداف HSEQ، آرمان صنعت نفت مطابق سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و رهنمودهای OGP و استانداردهای ایزو ۲۰۰۸:۹۰۰۱ و نیز سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، ‌یک سیستم مدیریت یکپارچه را به مرحله اجرا گذاشته است. IMS این امکان را به آرمان صنعت نفت می دهد تا به طور مداوم فعالیت های HSEQ را بهبود بخشد تا بتواند برای پیشگیری از ضررر و زیان وارده به افراد و اموال و محیط زیست حمایت پایداری بنماید. علاوه بر اینها کارکنان شایسته و صاحب صلاحیت HSEQ موظف هستند در مورد تمام مسایل مربوط به بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت به مدیران مشورت دهند و نظر کارشناسی ارائه نمایند. تیم های HSEQ مسئولیت دارند شیوه های HSEQ را ایجاد و بررسی نمایند و بر فعالیت های پیمانکاران از طریق بازرسی های دوره ای نظارت نمایند تا مطمئن گردند که در تمامی عملیات مختلف شامل فعالیت های شرکت و اجرای طرح ها و پروژه ها، استاندارد های مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست و کیفیت و نیز دستورالعمل های ناظر بر محیط کار به درستی مراعات می شوند. آرمان صنعت نفت از طریق برقراری ارتباط نزدیک با نهادهای قانون گذاری و استاندارد سازی، از آخرین تغییرات در مقررات و آئین نامه ها آگاه می گردد و خود را روز آمد نگه می دارد.