EN

اجرا

در این‌ مرحله، هدف‌ آن‌ است‌ که‌ پیشرفت‌ کارهای‌ پروژه، مطابق‌ با برنامه‌ها، اصول‌ و کیفیت های‌ تعیین ‌شده‌ در مرحله‌ برنامه ریزی، به ‌مرحله‌ عمل‌ درآیند. در این‌ مرحله، عامل‌ کنترل‌ دارای‌ نقش‌ اساسی‌ بوده‌ و لازم است‌ با برداشت‌ اطلاعات‌ و آمار مناسب‌ از نحوه‌ پیشرفت‌ کارها و مقایسه‌ مشخصه‌های‌ مختلف‌ کارهای‌ اجرا شده‌ با آنچه‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ شده، روند پیشرفت‌ کارها و صرف‌ هزینه‌ و سایر منابع‌ را کنترل‌ کرد.

تحلیل

به منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری، فرآیندهای درک، پاک سازی، آماده سازی و تحلیل داده ها انجام می شود. تحلیل داده ها امروزه در اغلب شاخه های علوم و صنعت از جمله اقتصاد، رشته های مهندسی، بازاریابی، پزشکی و غیره کاربرد دارد.

برنامه ریزی استراتژیک

تصمیم‌گیری مؤثر در مواجهه با تغییرات مداوم در دنیای کسب‌ و کار و تجارت از دغدغه‌ی بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌ها می باشد. یکی از ابزارهای مطمئنی که به گرفتن تصمیم‌های کارآمد و به هنگام در سازمان‌ها کمک می‌کند، برنامه ریزی استراتژیک است.